NederlandDutch

Koopkrachtgroei Caribisch Nederland in 2021 afgevlakt

Doorsnee Koopkrachtonwikkeling Caribisch Nederland

De koopkracht in Caribisch Nederland steeg in 2021 opnieuw, maar minder sterk dan in 2020. Op Bonaire ging de bevolking er ten opzichte van 2020 1,1 procent op vooruit, op Sint Eustatius 0,5 procent en op Saba 0,1 procent. Bij personen in huishoudens met kinderen en werkenden steeg de koopkracht het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Om de bestaanszekerheid op Caribisch Nederland te verbeteren worden er sinds 2019 structureel stappen gezet om de minimumlonen en de uitkeringen te verhogen en daarmee de koopkracht te verbeteren.  In 2021 werd de kinderbijslag verhoogd. De coronasteunmaatregelen, die inkomensverlies van werknemers en zelfstandigen compenseerden, waren nog steeds van kracht. De uitkeringen en het minimumloon werden niet aangepast aan de deflatie van 2020. De stijging van het gemiddelde prijsniveau in 2021 op Bonaire en Saba drukte de koopkracht. Op Sint Eustatius daalde het prijsniveau licht, wat een gunstig effect had op de koopkracht.

Koopkrachtverbetering voor werkenden

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit werk verbeterde op alle drie de eilanden. Op Bonaire steeg de koopkracht met 1,7 procent voor deze groep het meest. Een doorsnee koopkrachtverandering van 1,7 procent betekent dat de helft van de mensen er 1,7 procent of meer in koopkracht op vooruit ging, en de andere helft minder. Voor ontvangers van een uitkering op Bonaire en Saba daalde de koopkracht, omdat uitkeringen niet werden aangepast aan de inflatie.

Meer koopkracht voor huishoudens met kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de doorsnee koopkracht bij personen in huishoudens met kinderen. Op Bonaire nam de koopkracht het meest toe bij de eenoudergezinnen (+3,1 procent). De koopkracht op Saba groeide het meest bij paren met kinderen (+2,5 procent). Op Sint Eustatius profiteerden ook personen in huishoudens zonder kinderen van een verbeterde koopkracht.

Jongeren meeste koopkrachtverbetering

Personen in huishoudens met een hoofdkostwinner tot 40 jaar zagen hun koopkracht op alle drie de eilanden het meest toenemen. De koopkracht op Bonaire steeg bij hen met 2,7 procent, op Sint Eustatius 2,5 procent, en op Saba 2,4 procent. De meeste hoofdkostwinners in deze huishoudens werken en zitten doorgaans nog volop in de opbouw van hun loopbaan. Hun inkomen stijgt door werkervaring en het krijgen van beter betaalde banen. 

Verbeterde koopkracht voor lagere inkomens Eustatius

Bij de laagste inkomensgroep op Sint Eustatius steeg de koopkracht met 0,9 procent het meest van alle inkomensgroepen; twee derde van de personen ging er in koopkracht op vooruit, met name door deflatie en verhoogde kinderbijslag. Op Bonaire verbeterde de doorsnee koopkracht met 2,7 procent juist het meest bij personen in huishoudens in de hoogste inkomensgroep. 

Uitleg:

  • Verbeteren bestaanszekerheid

Jaarlijks wordt het minimumloon en de uitkeringen Onderstand, AOV en AWW aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer voor het derde kwartaal van het voorgaand jaar. In het derde kwartaal van 2020 is de prijsontwikkeling -4,8 procent voor Bonaire, -3,3 procent voor Sint Eustatius en -1,6 procent voor Saba. De negatieve prijsindex komt door de toeslagen die de overheid per 1 mei 2020 verstrekt op elektriciteit, water en internet. De vaste gebruikstarieven voor elektriciteit en water zijn hierdoor nul, en op vaste internetverbindingen was er in 2020 een maandelijkse korting van 25 dollar. Dit betekent dat er sprake is van deflatie. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten de minimumlonen en de uitkeringen voor 2021 niet te indexeren. 

De kinderbijslag werd met 2,4 procent verhoogd vanwege middelen die vrijkwamen uit de verhoging van het kindgebonden budget voor het derde kind in Europees Nederland. Omdat er in Caribisch Nederland geen kindgebonden budget is, is de kinderbijslag verhoogd. De kinderbijslag bedraagt inclusief de verhoging momenteel 85 dollar per maand per kind op Bonaire en respectievelijk 87 dollar en 86 dollar voor Sint Eustatius en Saba. 

Koopkrachtontwikkeling

De ontwikkeling van de koopkracht van een persoon is berekend als de procentuele jaar-op-jaar verandering van het gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen, gecorrigeerd voor de prijsverandering. Deze procentuele veranderingen worden van laag naar hoog gerangschikt en de middelste waarde – ook wel de doorsnee waarde of de mediane waarde – geeft dan uitdrukking aan de koopkrachtverandering van de desbetreffende (sub)populatie. De (dynamische) koopkracht kan door allerlei oorzaken veranderen. Het inkomen verandert bijvoorbeeld door een loonsverhoging, promotie, het aanvaarden van (ander) werk en pensionering. Ook wijzigingen in de huishoudenssamenstelling (een kind gaat het huis uit, partners gaan uit elkaar) leiden tot een inkomensverandering. In de dynamische koopkrachtontwikkeling zijn al deze veranderingen meegenomen in de berekening.

De koopkracht voor 2021 wordt berekend ten opzichte van dezelfde groep personen in 2020.

Coronasteunmaatregelen

Het kabinet heeft tijdens de coronapandemie in 2020 een subsidieregeling voor loonkosten (werkgevers) en inkomensverlies (zelfstandigen) geïntroduceerd om de financiële gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Deze regeling was van kracht in 2020 tot en met 2022.

Inkomensgroepen

Per persoon is het gemiddelde gestandaardiseerde besteedbaar inkomen van het huishouden over 2020 en 2021 berekend. De indeling van de inkomenskwartielgroepen is gebaseerd op deze gemiddelden over 2020 en 2021. Zo wordt er gecorrigeerd voor regressie naar het gemiddelde.

De inkomensgroepen zijn per eiland bepaald.

Doorsnee Koopkrachtonwikkeling Naar Inkomensgroep 2021Doorsnee Koopkrachtonwikkeling Naar Leeftijd Hoofdkostwinner 2021Doorsnee Koopkrachtonwikkeling Naar Huishoudenssamentelling 2021

Related posts

Baby van een jaar sterft in zwembad in Sabana Basora

EA News Author

Constructief gesprek tussen Minister Weerwind en bestuurscollege

EA News Author

KPCN organiseerde een training voor analisten in de regio

EA News Author

1 comment

Koopkrachtgroei Caribisch Nederland in 2021 afgevlakt - Notisia 365 June 30, 2023 at 7:44 pm

[…] Source link […]

Reply

Leave a Comment

Whatsapp Message