BonaireFeaturedInternacional

Aliansa pa Naturalesa di Caribe Hulandes (Dutch Caribbean Nature Alliance) ta pinta un panorama scur di impacto a consecuencia di cambio climatico den Caribe Hulandes

Photo1 Marcelvanderkamp Bonaire

Aliansa pa Naturalesa di Caribe Hulandes ta expresa su preocupacion pa falta di atencion pa asunto relaciona cu e impacto di Cambio di Clima den Caribe Hulandes na Den Haag.  A pesar cu prome minister Hulandes Mark Rutte a menciona e impactonan di cambio climatico den Caribe Hulandes durante su intervencion na Asamblea General di NU na september, tabatin masha poco accion concreto y apoyo pa loke ta bay ta e crisis mas critico cu e habitantenan di Caribe Hulandes lo enfrenta den futuro cercano. E declaracionnan di e red regional di conservacion a keda produci den vispera di apertura di CoP26 teni na Glasgow, Escocia, di prome pa 12 di november.

 

“Tabata di aprecia si cu e politiconan Hulandes a menciona e cambio climatico ultimamente, pero ainda nos ta bastante preocupa cu ta prestando masha poca atencion na e impacto cu e cambio climatico lo tin den e parti Caribense di Reino, aunke ta cla cu esunnan cu ta biba den Caribe, e punto critico di biodiversidad di Reino, ta na vanguardia di e crisis climatico ”, director di DCNA, Tadzio Bervoets, a comenta.

 

Sr. Bervoets a sigui menciona cu durante e reunionnan teni recientemente cu varios parlamentario y directiva na Hulanda, DCNA a enfatisa e crisis existencial provoca pa e clima cambiante; “Nos mester a recorda politico, burocrata y tecnocrata na Den Haag cu e diferente acuerdonan y convenionan relaciona cu cambio climatico ta wordo ratifica door di Reino Hulandes y no solamente door di Hulanda, y como tal mester tin un mayor enfoke pa garantisa cu e islanan ta miho ekipa pa enfrenta loke ta mustra di bira un crisis existencial. Incluso nos mester a splica cuestion manera aumento di horcan, blankiamento di coral, invasion di sargassum y secura na esnan cu nos a asumi di ta experto den cambio climatico cu no tabatin ningun idea di e impactonan aki. Esaki ta tanto decepcionante como alarmante ”, Sr. Bervoets ta continua.

E prediccionan mas recien di cambio di clima pa region di Caribe realisa pa e Panel Intergubernamental riba Cambio Climatico (IPCC) ta alarmante y ta sugeri cu e islanan di Caribe Hulandes lo pasa den cambio ambiental impactante den e proximo decada. IPCC a pronostica cu pa e Region di Caribe un aumento den temperatura di aire di 1.4 ° C lo resulta den un disminucion den yobida di 5 pa 6%; un aumento den frecuencia e intensidad di  evento climatico extremo, incluyendo un aumento di 66% den e intensidad di  horcan; y un aumento di nivel di lama di 0,5 a 0,6 m como resultado di expansion termico di awa y js cu ta smelt di e gletsjernan.

####################################################################

NED

Dutch Caribbean Nature Alliance Schetst Somber Beeld van de Gevolgen van Klimaatverandering in Caribisch Nederland

De Dutch Caribbean Nature Alliance heeft in Den Haag haar bezorgdheid uitgesproken over het gebrek aan aandacht voor zaken die verband houden met de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. Ondanks dat de Nederlandse premier Mark Rutte tijdens zijn interventie op de Algemene Vergadering van de VN in september de gevolgen van klimaatverandering in de Nederlandse Cariben noemde, zijn er zeer weinig concrete acties en steun voor wat de meest kritieke crises zullen zijn waarmee mensen in Caribisch Nederland in de onmiddellijke toekomst te maken krijgen. De verklaringen van het regionale netwerk voor natuurbehoud komen aan de vooravond van de opening van CoP26 die van 1 november tot 12 november in Glasgow, Schotland wordt gehouden.

 

“Hoewel het lofwaardig is dat de Nederlandse politiek de laatste tijd over klimaatverandering heeft gesproken, maken we ons toch zorgen dat er weinig aandacht is voor de impact die klimaatverandering zal hebben op het Caribisch deel van het Koninkrijk, terwijl duidelijk is dat degenen die in het Caribisch gebied wonen – in de hotspot van biodiversiteit van het Koninkrijk der Nederlanden – vooroplopen in de klimaatcrises”, aldus DCNA-directeur Tadzio Bervoets.

 

Bervoets blijft erop wijzen dat DCNA tijdens onlangs gehouden bijeenkomsten met verschillende parlementariërs en directies in Nederland, de existentiële crises als gevolg van het veranderende klimaat heeft benadrukt. “We moesten de politici, bureaucraten en technocraten in Den Haag eraan herinneren dat de verschillende overeenkomsten en akkoorden met betrekking tot klimaatverandering, geratificeerd worden door het Koninkrijk der Nederlanden en niet alleen door Nederland, en dat er als zodanig meer aandacht moet komen voor het waarborgen dat de eilanden beter zijn toegerust om het hoofd te bieden aan wat naar verwachting een existentiële crisis zal zijn. We hebben zelfs kwesties als toegenomen orkanen, koraalverbleking, invasies van sargassum en droogtes moeten uitleggen aan wat we aannemen experts zijn op het gebied van klimaatverandering, maar geen idee hadden van deze effecten. Dit is zowel teleurstellend als alarmerend”, vervolgt Bervoets zijn commentaar. 

De meest recente voorspellingen van klimaatverandering voor het Caribisch gebied door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn alarmerend en suggereren dat de eilanden van de Nederlandse Cariben de komende decennia ingrijpende milieuveranderingen zullen doormaken. Het IPCC heeft voorspeld dat voor het Caribisch gebied een stijging van de luchttemperatuur met 1,4°C zal leiden tot een afname van de regenval met 5 tot 6%; een toename van de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, waaronder een toename van 66% van de orkaanintensiteit; en een stijging van de zeespiegel van 0,5 tot 0,6 m als gevolg van thermische uitzetting van water en gletsjersmelt.

Deze voorspellingen van klimaatverandering zijn vooral zorgwekkend in de context van een reeds zichtbare opwarmingstrend. Volgens recente gegevens zijn de gemiddelde temperaturen in Caribisch Nederland de afgelopen 40 jaar sterk gestegen. Op Curaçao bleek uit onderzoek van de Meteorologische Afdeling dat het eiland de afgelopen decennia steeds meer warme dagen en minder koelere nachten heeft gekend. Omdat de eilanden van Caribisch Nederland twee geografisch verschillende groepen vormen, gescheiden door meer dan 900 km open water, wordt verwacht dat klimaatverandering deze twee eilandengroepen niet op dezelfde manier zal beïnvloeden. Aruba, Bonaire en Curaçao liggen in de zuidelijke Cariben, een gebied dat naar verwachting warmer en droger zal worden, met langere seizoensgebonden droge perioden. Saba, St. Eustatius en St. Maarten, die zich in het noordoosten van de Caraïben en dus binnen de Caribische orkaangordel bevinden, zullen naar verwachting vaker en gewelddadiger tropische orkanen ervaren, zoals bleek tijdens het rampzalige orkaanseizoen 2017. Alle mariene en terrestrische ecosystemen van de Nederlandse Cariben en de soorten die ze bewonen, zullen in verschillende mate worden aangetast. Er wordt voorspeld dat koraalriffen bijzonder kwetsbaar zijn, aangezien hogere oceaantemperaturen en verzuring van de oceaan ongetwijfeld zullen resulteren in massale koraalverbleking, onder andere.

De economie van de Nederlands Caribische eilanden is ook grotendeels afhankelijk van het toerisme en de verwachting is dat deze op zich staande economische pijler ook drastisch zal worden beïnvloed: toename van stormen en orkanen kunnen ertoe leiden dat toeristen de bestemming als onveilig ervaren; stranderosie en koraalverbleking kunnen een negatieve invloed hebben op de perceptie van de aantrekkelijkheid van de bestemming; er zal een verhoogd risico zijn op schade aan verblijflocaties aan kustplaatsen door hevige orkanen en andere stormen en op schade aan toeristische attracties; op Bonaire maakt stranderosie door verlies van ondiepe riffen, historische plantagegebouwen zoals die van Washington Slagbaai Park kwetsbaar.

 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft een speciale editie van hun gratis digitale nieuwsbrief BioNews uitgebracht, waarin de uitdagingen worden belicht waarmee de Nederlandse Cariben in de strijd tegen klimaatverandering wordt geconfronteerd. Met behulp van internationaal geaccepteerde klimaatveranderingsvoorspellingen en (onderzoek) rapporten zijn de effecten van zowel boven als onder water voor alle zes eilanden omschreven, wat de noodzaak benadrukt van onmiddellijke actie om de weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering op te bouwen. Verlies van natuur heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, aangezien de natuur zowel een van de belangrijkste inkomstenbronnen is als bescherming biedt tegen extreme weersomstandigheden. Het zal echter een gezamenlijke inspanning vergen om ervoor te zorgen dat de natuur, levens en middelen van bestaan niet verloren gaan als gevolg van inactiviteit van besluitvormers.

#####################################################################

ENG

Dutch Caribbean Nature Alliance Paints Bleak Picture of the Impacts of Climate Change in the Dutch Caribbean

Concerned at Lack of Mention of the Impacts of Climate Change During Address of King Willem Alexander at the Joint Session of the States-General of the Netherlands

The Dutch Caribbean Nature Alliance expressed its concern at the lack of attention on matters related to the impact of Climate Change in the Dutch Caribbean in The Hague. Despite Dutch Prime Minister Mark Rutte mentioning the impacts of Climate Change in the Dutch Caribbean during his intervention at the UN General Assembly in September, very little concrete actions and support for what will be the most critical crises facing people of the Dutch Caribbean in the immediate future. The statements from the regional conservation network comes on the eve of the opening of CoP26 held in Glasgow, Scotland from November 1st to November 12th.

“While it was commendable that climate change has been mentioned by Dutch Politicians lately, we  are still quite concerned that very little attention is being paid to the impact climate change will have on the Caribbean part of the Kingdom, this while it is clear that those living in the Caribbean, the biodiversity hotspot of the Kingdom of the Netherlands, are at the forefront of the climate crises,” commented DCNA Director Tadzio Bervoets.

Bervoets continued to mention that during meetings held recently with various parliamentarians and directorates in the Netherlands, DCNA highlighted the existential crises posted by the changing climate; “We had to remind the politicians, bureaucrats and technocrats in The Hague that the various agreements and accords related to climate change are ratified by the Kingdom of the Netherlands and not by only the Netherlands, and as such there has to be increased focus in ensuring that the islands are better equipped to deal with what is expected to be an existential crises. We even had to explain issues such as increased hurricanes, coral bleaching, sargassum invasions and droughts to what we assumed would be experts in climate change who had no idea about these impacts. This is both disappointing and alarming,” continued Bervoets. 

The most recent climate change predictions for the Caribbean region by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) are alarming and suggest that the islands of the Dutch Caribbean will go through profound environmental changes within the next few decades. The IPCC has projected that for the Caribbean Region an increase in air temperature of 1.4°C will result in a decrease in rainfall of 5 to 6%; an increase in the frequency and intensity of extreme weather events including a 66% increase in hurricane intensity; and a rise in sea level of 0.5 to 0.6m as a result of thermal expansion of water and glacial melt.

These climate change predictions are especially worrying in the context of an already visible warming trend. Average temperatures in the Dutch Caribbean have risen steeply over the past 40 years according to recent data. In Curaçao, research carried out by the Meteorological Department found that over the past few decades the island has progressively experienced more hot days and fewer cooler nights. Because the islands of the Dutch Caribbean form two geographically distinct groups separated by more than 900 km of open water, it is expected that climate change will not impact these two island groups in the same way.  Aruba, Bonaire and Curaçao are located in the Southern Caribbean, an area that is predicted to become warmer and drier, with longer seasonal dry periods. Saba, St. Eustatius and St. Maarten, which are located in the Northeast Caribbean and therefore within the Caribbean hurricane belt, are predicted to experience more frequent and violent tropical hurricanes, as was evident during the disastrous 2017 Hurricane Season. All of the Dutch Caribbean’s marine and terrestrial ecosystems and the species that inhabit them will be affected, to varying degrees. Coral reefs are predicted to be especially vulnerable as higher ocean temperatures and ocean acidification will undoubtedly result in mass coral bleaching events, among other things.

The economy of the Dutch Caribbean Islands is also largely dependent on tourism and it is expected that this single economic pillar will also be drastically impacted: increase in storms and hurricanes may result in tourists’ perception of destination as unsafe; beach erosion and coral bleaching may negatively impact perceptions of destination attractiveness; there will be an increased risk of damage to coastal resort properties by violent hurricanes and other storms and of damage to tourist attractions; on Bonaire, beach erosion due to loss of shallow reefs leaves historic plantation buildings like those of Washington Slagbaai Park vulnerable.

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) released a special edition of their free digital newsletter BioNews highlighting the challenges facing the Dutch Caribbean in the fight against climate change.  Using internationally accepted climate change predictions and (research) reports, impacts both above and below water have been defined for all six islands, stressing the need for immediate action to build resilience against the effects of climate change. Loss of nature has far reaching negative consequences for the local population since nature serves as both one of the most important sources of income and offers protection against extreme weather conditions. However, it will take a concerted effort to ensure that nature, lives and livelihoods are not lost due to inaction by decision-makers.

Photo1 Marcelvanderkamp BonairePhoto2 Noaa IrmaPhoto3 Nfsxm Searisestudymodel

Related posts

Reconocimento na dos piscado local cu a salba bida di dos turista

EA News Author

Premier Evelyn Wever – Croes: Departamento di mucha y hoben un realidad danki na trabou duro den union cu e meta pa proteha nos muchanan y hobennan

EA News Author

Despues di 15 aña Aruba ta haya un presupuesto na ora y na ordo

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message