BonaireDutch

Kennisneming nulmeting vergunningverlening, toezicht en handhaving door het openbaar lichaam bonaire

Cover Ilt Rapport

De Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij het openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet veel beter. Dat is de harde conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) “Nulmeting vergunningverlening, toezicht en handhaving door het openbaar lichaam Bonaire.” In Nederland worden dergelijke metingen bij omgevingsdiensten regelmatig gedaan. Deze nulmeting is een eerste toetsing voor Bonaire naar een heldere taak voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In oktober vorig jaar heeft de Gezaghebber om een dergelijk onderzoek gevraagd.

De bevindingen van de ILT zijn helder: de dienstverlening van OLB moet transparanter en sterk worden verbeterd. Oneigenlijke bemoeienis van politiek met uitvoer moet worden voorkomen. Dit is in het belang van het eiland en de inwoners van Bonaire zodat gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld. Daarnaast dient tijdig te worden besloten op een aanvraag voor een vergunning. Ontbrekende beleidskaders moeten worden ingevuld zodat besluiten op een aanvraag kunnen worden getoetst aan heldere regels. 

Belangrijke oorzaken zijn toegenomen regeldruk, explosieve groei aanvragen en complexiteit van de dossiers. De afgelopen jaren is veel nieuwe rijks wet- en regelgeving geïntroduceerd en afgestemd wat leidt tot nieuwe processen en procedures. Ook is het aantal aanvragen voor een vergunning enorm toegenomen. Die groei heeft het ambtelijk apparaat niet bij kunnen houden. Die achterstanden in expertise en capaciteit moeten nu worden weggewerkt.

Het Bestuurscollege (BC) neemt de conclusies van het ILT-rapport zeer serieus en is zich bewust van het belang van een snelle besluitvorming en actie in aansluiting op het ILT-rapport. Het BC zal dan ook voortvarend en toch tegelijkertijd zorgvuldig te werk gaan met de aanbevelingen uit het rapport. De komende drie maanden zal OLB goed kijken naar de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen en een stappenplan uitwerken vanuit een Caribisch perspectief en met lokale benadering en in nauw overleg met ILT.

Inwoners en ondernemers van Bonaire hebben recht op goed functionerende ambtelijke diensten. De ambtelijke dienstverlening op ons eiland moet betrouwbaar en resultaat gericht zijn en het versterken van de organisatie en bedrijfsvoering is daarvoor een essentiële voorwaarde. Hier sluiten de aanbevelingen van ILT aan op de lijn die OLB al heeft ingezet met het verbetertraject VTH in de vorm van langjarige samenwerking (Twinning) met Gemeente Breda en de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant om de bedrijfsvoering en Toezicht & Handhaving van OLB verder te professionaliseren en te versterken.

Het is aan BC, directie en medewerkers om gezamenlijk en eensgezind actie te ondernemen. Het BC zal de staatsecretaris van IenW verzoeken het OLB hier de benodigde tijd voor te geven. Het BC zal de Eilandraad periodiek informeren over de voortgang.

Related posts

Kustwacht helpt mensen in gevaar dichtbij Sint Maarten

EA News Author

Gedeputeerde Craane in gesprek met Fast Ferry initiatiefnemers

EA News Author

Alle drugs die op de onderschepte drugsboot waren ondekt vernietig

EA News Author

1 comment

Leave a Comment

Whatsapp Message