DutchBonaire

Staatssecretaris van Financiën, Van Rij wil 30 punten veranderen in het belastingstelsel in Caribische Nederland

Secretario Di Estado Di Finansas Van Rij

Dit is voor januari 2024 van toepassing. Of dat gebeurt hangt af van de vaste commissie financiën van de Tweede Kamer, die beslist of het wetsvoorstel belastingplan eilanden BES 2024 controversieel is, ja of nee.

 

De Nederlandse regering is overgeplaatst, en dat betekent dat de Tweede Kamer moet beslissen welke onderwerpen het kabinet kan blijven behandelen en welke onderwerpen omstreden zijn, wat betekent dat het onderwerp aan het nieuwe kabinet moet worden overgelaten. Van Rij stuurde een brief aan Tweede Kamer, waarin hij zegt dat het goed is om nu te komen met aanpassingen en verbeteringen. Het huidige belastingstelsel dateert van 1 januari 2011. Sindsdien is er een aantal wijzigingen aangebracht om problemen in de uitvoering op te lossen. Van Rij schrijft dat het belastingstelsel op de BES-eilanden over het algemeen hetzelfde is als in 2011 en dat er een aantal definities en secties zijn die moeten worden verbeterd. Het uitgangspunt van de wijzigingen is een lijst die Van Rij in mei naar Kamer stuurde. Op zaterdag zal duidelijk worden wat de gewenste wijzigingen zijn die in de wet worden voorgesteld.

 

Bijlage: onderwerpen in het Belastingplan Caribisch Nederland 2024 Algemene bepalingen 

 1. Een aanscherping van het begrip ‘personenauto’. Dit zorgt voor een betere heffing van loon- en inkomstenbelasting (ter zake van de auto van de zaak) en de algemene bestedingsbelasting (voor wat betreft de invoer van auto’s).
 2. Diverse typefouten en incorrecte wijzigingen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES, de Douane- en Accijnswet BES en diverse lagere wet- en regelgeving worden hersteld.

Vastgoed- en opbrengstbelasting (inclusief vestigingsplaatsbeschikking) 

 1. Een aanscherping van de activiteitentoets voor de afgifte van de

vestigingsplaatsbeschikking en een versoepeling van de terugwerkende kracht ervan. 4. Een verdere versoepeling van de houdstertoets om een vestigingsplaatsbeschikking voor houdstervennootschappen te verkrijgen (de 95% toets voor werkmaatschappijen wordt verlaagd naar 50%).

 1. Een aanpassing van het tarief van de vastgoedbelasting voor hotels (van 10% naar 12,5%).
 2. Er komt een meldingsplicht voor de vastgoedbelasting voor eigenaren van onroerende zaken.
 3. Een aanpassing van het tarief van de opbrengstbelasting; deze wordt verhoogd van 5% naar 10%, vooral om de verhoging van de belastingvrije som in de loon- en inkomstenbelasting te financieren die reeds per 1/1/2023 is verhoogd.

Algemene bestedingsbelasting (ABB) 

 1. In de ABB vervalt de integratieheffing; een complexe bepaling die uit de BTW wetgeving is overgenomen voor de bouw van onroerende zaken op eigen grond.
 2. Er komt een fiscale eenheid in de ABB, vooral om cumulatie (ABB over ABB) tegen te gaan tussen verbonden ondernemingen die veel met elkaar samenwerken.
 3. Er komen een aantal kleine wijzigingen in het factuurstelsel.
 4. De kleine ondernemingsregeling wordt verhoogd, waardoor meer kleine bedrijfjes geen ABB hoeven af te dragen.

Formele rechtsregels 

 1. Het wettelijk kader voor het doen van elektronische aangifte worden verruimd, overigens zonder iedereen per 2024 te verplichten om daadwerkelijk elektronisch aangifte te doen. 13. Er komt eveneens een verruimde mededelingsplicht voor het doen van suppletieaangiften; in die gevallen waarin de belastingplichtige weet dat eerdere aangifte niet goed zijn ingediend, maar waarvan de belastingdienst dit nog niet weet.
 2. Er komt een verruiming van de termijn waarin een aanslag kan worden opgelegd indien een aangifte wordt ingediend zonder dat de belastingplichtige hiervoor was uitgenodigd en een verruiming van de termijn voor belastingschulden die eerst aan het einde van een termijn kan worden vastgesteld.
 3. De regels voor de ambtshalve vermindering van aanslagen worden verruimd. Hierdoor hebben belastingplichtigen meer recht op teruggave van belasting.
 4. Er wordt een regeling ingevoerd waardoor de inspecteur een vergrijpboete kan opleggen bij de definitieve aanslagregeling. Deze ontbrak top op heden op de BES-eilanden. 17. De regels voor keten- en inlenersaansprakelijkheid worden aangepast; de mogelijkheden om aansprakelijkheid te beperken worden verruimd.
 5. De inlichtingenverplichtingen voor administratieplichtigen wordt op een aantal punten uitgebreid.
 6. Het juridisch kader voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen tussen de landen van het Koninkrijk wordt in lijn gebracht met de nieuwe belastingregelingen tussen de landen van het Koninkrijk.
 7. De wettelijk regeling voor de uitwisseling van gegevens op basis van de spaarrenterichtlijn komt te vervallen. De Europese spaarrenterichtlijn is immers al een aantal jaren niet meer van toepassing.
 8. De regels ter zake waarvan de belastingdienst van de geheimhoudingsplicht mag afwijken worden aangepast aan een aantal nieuwe regelingen.
 9. In een aantal lagere regelingen worden regels aangepast die nog verwijzen naar de (reeds opgeheven) Raad van Beroep voor Belastingzaken).
 10. De Belastingregeling voor het Land Nederland wordt aangepast aan een recente wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Inkomstenbelasting 

 1. De dividendvrijstelling in de inkomstenbelasting komt te vervallen.
 2. Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing wordt (parallel aan de opbrengstbelasting) verhoogd van 5% tot 10%.
 3. De regels omtrent de belastingvrije som worden aangepast, vooral om per einde van een kalenderjaar meer maatwerk te kunnen verlenen over de vaststelling van de nieuwe belastingvrije som.
 4. In de uitvoeringsregeling voor ex-patriates vervallen alle overgangsbepalingen die verwijzen naar beschikkingen die ooit werden afgegeven onder Nederlands-Antilliaans recht.

Loonbelasting 

 1. Er wordt een omkeerregeling voor aanspraken ingevoerd, zodat duidelijker wordt onder welke omstandigheden aanspraken op loon (nog) niet onder het loonbegrip vallen. 29. De gebruikelijk loonregeling voor directeur grootaandeelhouders wordt uitgebreid en verhoogd.

Douane- en Accijnswet BES (DABES) 

 1. Een van de bewaartermijnen in de DABES wordt aangepast om beter aan te sluiten bij andere bewaartermijnen.

Related posts

Verschillende politici die niet willen vechten voor hun land zijn doodszuchtig om Aruba aan Nederland te verkopen

EA News Author

Parlementslid Hendrik Tevreden (MEP): Eman vraagt om te discussiëren maar stel nul vragen en verlaat vergaderingen

EA News Author

Ambassadeur van India in Nederland bezoekt minister-pleitnant Violenus

EA News Author

1 comment

Leave a Comment

Whatsapp Message